โปรดอ่านหรือสอบถามการรับประกันสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ประเภทบ้านเก็บของกลางแจ้ง(Vertical Shed)

   รุ่นที่ได้รับประกัน ได้แก่ OAKLAND 1175, HIGHSTORE Plus, DARWIN 68, DARWIN 66, DARWIN 64, DARWIN 64 (Nordic green), DARWIN 46, DARWIN 44, MANOR 43, MANOR PENT 64

1.ระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน (สำหรับคำสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป)

2.สินค้า แตก ผิดรูป จากในกล่อง เป็นเหตุให้ประกอบไม่ได้ เนื่องจากขั้นตอนขบวนการผลิต

3.ชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ครบ ตามที่ระบุในคู่มือ

4.สินค้ากรอบ เสื่อมสภาพผิดรูป จนไม่สามารถใช้งานได้ ภายใต้การใช้งานปกติในครัวเรือน (non-commercial use)

5.ในกรณีที่สินค้าหรือชิ้นส่วนอะไหล่ มีการยุติการผลิตไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม สินค้า/อะไหล่ ด้วยวัสดุทดแทนที่ยังคงสภาพการใช้งานได้ ภายใต้ระยะเวลารับประกัน

6.โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หรือการลงทะเบียนการรับประกันในช่องทางที่บริษัทกำหนด เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์เพื่อเคลมอะไหล่สินค้า

7.บริษัทเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบสินค้าและตัดสินว่าสภาพความเสียหายนั้น อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ประเภทตู้เก็บของกลางแจ้ง (Medium Outdoor Storage)

   รุ่นที่ได้รับประกัน ได้แก่ SIO Prime, SIO Midi

1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน (สำหรับคำสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป)

2. สินค้า แตก ผิดรูป จากในกล่อง เป็นเหตุให้ประกอบไม่ได้ เนื่องจากขั้นตอนขบวนการผลิต

3. ชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ครบ ตามที่ระบุในคู่มือ

4. สินค้ากรอบ เสื่อมสภาพผิดรูป จนไม่สามารถใช้งานได้ ภายใต้การใช้งานปกติ

5. ในกรณีที่สินค้าหรือชิ้นส่วนอะไหล่ มีการยุติการผลิตไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม สินค้า/อะไหล่ ด้วยวัสดุทดแทนที่ยังคงสภาพการใช้งานได้ ภายใต้ระยะเวลารับประกัน

6. โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หรือการลงทะเบียนการรับประกันในช่องทางที่บริษัทกำหนด เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์เพื่อเคลมอะไหล่สินค้า

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า